ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ, BPW Cyprus)
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από δύο μέρη:
Μέρος Α: Πρόνοιες που αφορούν το Παγκύπριο σώμα
Μέρος Β: Πρόνοιες που αφορούν τα
καταστατικά σωματείων μελών της ΚΟΓΕΕ (BPW Cyprus).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (σε συντομία «Ομοσπονδία» ή «ΚΟΓΕΕ» ή «BPW Cyprus»)
ΜΕΡΟΣ Α: Πρόνοιες που αφορούν το Παγκύπριο σώμα

ΑΡΘΡΟ 1: Ονομασία
Η Ομοσπονδία θα ονομάζεται ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ή ΚΟΓΕΕ ή BPW Cyprus. Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2: Σύσταση και Λειτουργία
(α) Η Ομοσπονδία αποτελείται από τα μέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 7 (τα «Μέλη» και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με τον «Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος του 1972» (Ν.57/72) και τους Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Κανονισμών του 1973 όπως αυτοί εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
(β) Η Ομοσπονδία αποτελεί το ανώτατο συντονιστικό και καθοδηγητικό Σώμα όλων των μελών της.
(γ) Η Ομοσπονδία προωθεί τους σκοπούς της χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης των μελών της.
(δ) Είναι το όργανο που συνενώνει τα Σωματεία-Μέλη σε ένα ενιαίο όργανο για συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων τους για ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και των Μελών της.

ΑΡΘΡΟ 3: Έδρα
Έδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η Λευκωσία (όμως κάθε τοπικό σωματείο που την αποτελεί θα έχει την έδρα του στην περιοχή του) και η διεύθυνση αλληλογραφίας θα είναι το Ταχυδρομικό Κιβώτιο 23407, 1683 Λευκωσία, Κύπρος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, τις Γενικές Συνελεύσεις και πραγματοποιεί τις συνεδρίες του στην έδρα του και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος πέραν της έδρας του που ήθελε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιστολές και Έγγραφα προς την Ομοσπονδία θα απευθύνονται στην πιο πάνω έδρα της Ομοσπονδίας ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά την έναρξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 4: Σκοποί
Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:
1. Η προώθηση των συμφερόντων των μελών της και η εξασφάλιση συντονισμένης δράσης προς την κατεύθυνση αυτή.
2. Η επίτευξη και τήρηση ψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης (high standards of service) στον τομέα των επαγγελμάτων και επιχειρήσεων και η επίτευξη, μεταξύ άλλων, οικονομικής ανεξαρτησίας της γυναίκας.
3. Η παρακίνηση και ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τις ευθύνες τους μέσα στον επαγγελματικό στίβο καθώς και στην κοινωνία, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενθάρρυνση και στήριξη των γυναικών στο να αναπτύξουν επαγγελματικές και ηγετικές ικανότητες και ευκαιρίες.
4. Η ενθάρρυνση και στήριξη των γυναικών για απόκτηση συνεχούς μόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανώτερης εκπαίδευσης και για χρησιμοποίηση της επαγγελματικής τους ικανότητας και γνώσεις για το γενικότερο καλό.
5. Η δραστηριοποίηση των δυνάμεων της για προώθηση:
(α) ίσων ευκαιριών και κύρους για τις γυναίκες και ίση αντιπροσώπευση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου ως και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
(β) της εξάλειψης των δυσμενών επαγγελματικών διακρίσεων. (γ) της Ίσης Αμοιβής για Ίσης Αξίας Εργασίας.
6. Η προώθηση φιλίας, συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών γυναικών όλων των χωρών.
7. Η διεξαγωγή προγραμμάτων, εκστρατειών και εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποσκοπούν γενικά να βοηθήσουν και να στηρίξουν τη γυναίκα στον επιχειρηματικό, επαγγελματικό, πολιτικό, πνευματικό, κοινωνικό τομέα και τομέα υγείας.
8. Η αντιπροσώπευση της γυναίκας επαγγελματικά και επιχειρηματικά σε άλλες οργανώσεις και συνδέσμους καθώς και στον επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα.
9. Η προώθηση γενικά της εξάλειψης της ανισότητας εις βάρος της γυναίκας ως και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 5: Διεθνής Συνεργασία.
Η Ομοσπονδία είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (International Federation of Business and Professional Women, (ΒPWI)) και ακολουθεί τις πρόνοιες του Καταστατικού της BPWI.

ΑΡΘΡΟ 6: Πόροι
6.1. Οι οικονομικοί πόροι της Ομοσπονδίας απορρέουν από:
(α) Το δικαίωμα εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των Μελών, που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σημ: Η ετήσια συνδρομή συμπεριλαμβάνει και την ετήσια συνδρομή προς την BPWI ως και τη συνδρομή προς την BPW Europe.
(β) Εισφορές και δωρεές.
(γ) Έσοδα από Εκδηλώσεις.
(δ) Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών της Ομοσπονδίας. (ε) Ιδιωτικές και κρατικές χορηγήσεις.
(ζ) Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται νόμιμα στην Ομοσπονδία.
6.2 Οι πόροι της Ομοσπονδίας χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας και την κάλυψη οποιονδήποτε εξόδων της προς τον σκοπό τούτου συμπεριλαμβανομένου και οποιαδήποτε διοικητικά της έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 7: Μέλη
7.1 Στην Ομοσπονδία μπορούν να ανήκουν οργανισμοί οι οποίοι:
– να αποτελούνται από τουλάχιστον από 20 μέλη εκ των οποίων το 75% να αποτελείται από γυναίκες επαγγελματίες ή επιχειρηματίες.
– να αποδέχονται τους σκοπούς της Ομοσπονδίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 4, και να αποδέχονται τις πρόνοιες του Μέρους Β του παρόντος Καταστατικού που αφορούν τοπικά σωματεία και που θα είναι γνωστά με το ακρωνύμιο «ΟΓΕΕ» ή BPW ακολουθούμενο από το όνομα της πόλης τους.
7.2 Νοείται ότι τα φυσικά πρόσωπα –Μέλη των Σωματείων- είναι κατ’ επέκταση Μέλη της ΚΟΓΕΕ και της BPWI.
7.3 Η Ομοσπονδία αποτελείται από τα εξής τοπικά Σωματεία που υιοθετούν τις πρόνοιες του Καταστατικού Παραρτήματος Β χωρίς περιορισμό στη συμπερίληψη και άλλων σωματείων:
Λευκωσίας
Λεμεσού
Λάρνακας- Αμμοχώστου Πάφου
Κερύνειας

(τα πιο πάνω τοπικά σωματεία θα αποκαλούνται εν εφεξής συλλογικά ως «Σωματεία» και/ή «ΟΓΕΕ»))
7.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δικαιούται:
(α) με την αύξηση των Μελών να εγκρίνει τον διαχωρισμό των πιο πάνω Σωματείων σε μικρότερα σώματα κατόπιν αιτήσεως των Σωματείων αυτών, ώστε ν’ αντιπροσωπεύουν περισσότερο τον τοπικό χαρακτήρα τους.
(β) με τη μείωση των Μελών να εγκρίνει την ένωση οποιονδήποτε των πιο πάνω Σωματείων με μεγαλύτερα σωματεία κατόπιν αιτήσεως των Σωματείων αυτών, ώστε να μπορούν να αντιπροσωπεύονται καλύτερα. Σε τέτοια περίπτωση το Σωματείο που θα ενωθεί με άλλο Σωματείο θα διαλύεται και θα υιοθετεί αυτόματα το Καταστατικό και την ονομασία του Σωματείου με το οποίο ενώνεται.
7.5 Νοείται ότι όλα τα υφιστάμενα Σωματεία, όσο και άλλα που μπορεί να δημιουργηθούν από υφιστάμενα μέλη, όσο και άλλα σωματεία που επιθυμούν ένταξη στην Ομοσπονδία, θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις πρόνοιες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
7.6 Η εγγραφή νέων σωματείων γίνεται με την υποβολή αίτησης για έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υπογεγραμμένη από είκοσι (20) ιδρυτικά μέλη και συνοδεύεται με το Καταστατικό ως οι πρόνοιες του Μέρους Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ θα πρέπει να δώσει απάντηση μέσα σε δύο μήνες.
7.7 Σωματείο μπορεί να διαγραφεί αν:
– υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το σκοπό αυτό προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας.
– αν δεν καταβάλει τη συνδρομή του αφού ειδοποιηθεί σχετικά
– αν το Καταστατικό του παύσει να συνάδει με τις πρόνοιες της Ομοσπονδίας
-αν ενεργεί με τρόπο που αντιβαίνει στο Καταστατικό του παρά τις επιπλήξεις της Ομοσπονδίας.
7.8 Σε περίπτωση που μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Καταστατικού και του Νόμου γενικότερα, ή κατά τρόπο αντίθετο με τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας ή με αμέλεια ύστερα από επισταμένη εξέταση της υπόθεσης του και αφού του δοθεί η ευκαιρία υπεράσπισης του, δύναται να του επιβάλει τις πιο κάτω ποινές, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.
Ι. Παρατήρηση
ΙΙ Αυστηρή επίπληξη
ΙΙΙ Αποβολή

ΑΡΘΡΟ 8: Αξιωματούχοι της Εκτελεστικής Επιτροπής
8.1 Αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας που αποτελούν την Εκτελεστική της Επιτροπή είναι:
(1) H Πρόεδρος
(2) Η Πρώτη Αντιπρόεδρος
(3) Η Δεύτερη Αντιπρόεδρος
(4) Η Γραμματέας
(5) Η Ταμίας
(6) Η Αντιπρόσωπος Νέων (Young)
(7) H Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος για περίοδο δώδεκα μηνών από την
εκλογή της νέας Προέδρου της Ομοσπονδίας.
8.2 Τουλάχιστο 75% των αξιωματούχων της Ομοσπονδίας θα πρέπει να απασχολούνται ενεργά ως επαγγελματίες ή επιχειρηματίες.

ΑΡΘΡΟ 9: Καθήκοντα Αξιωματούχων της Εκτελεστικής Επιτροπής
9.1 Τα καθήκοντα των αξιωματούχων της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι τα συνήθη καθήκοντα των θέσεων αυτών. Η Πρόεδρος προεδρεύει των συνελεύσεων και έχει νικώσα ψήφο.
9.2 Σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου τα καθήκοντα της αναλαμβάνει η Πρώτη Αντιπρόεδρος.
9.3 Η Πρόεδρος δικαιούται να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο εκ μέρους της Ομοσπονδίας.
9.4 Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να διορίζει άτομα με και/ή χωρίς αμοιβή για να εκτελούν διοικητικές εργασίες προς την Ομοσπονδία.
9.5 Η Πρόεδρος προΐσταται της ΚΟΓΕΕ και εκπροσωπεί την Ομοσπονδία απέναντι στις Αρχές και τη Δικαστική Εξουσία.
9.6 Στη διάρκεια της θητείας της η Πρόεδρος
(1) Προσφέρει καθοδήγηση στα Μέλη.
(2) Δημιουργεί και διατηρεί σχέσεις με αντίστοιχες Ομοσπονδίες και άλλες
διεθνείς οργανώσεις.
(3) Δημιουργεί και διατηρεί σχέσεις με αρμόδιους φορείς.
(4) Προεδρεύει των συνεδριών της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Κεντρικού
και Διοικητικού Συμβουλίου.
(5) Ετοιμάζει μαζί με την Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη για κάθε
Συνεδρία.
(6) Προεδρεύει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί προς τα Μέλη. (7) Δικαιούται να είναι ex officio μέλος όλων των Μονίμων Επιτροπών.
9.7 Υπευθυνότητες της Προέδρου προς τη BPWI
(α) Πληροφορείται για τις μηνιαίες εγκυκλίους του κεντρικού γραφείου της
BPWI και ενημερώνει σχετικά τα Μέλη του Οργανισμού.
(β) Διασφαλίζει ότι οι ετήσιες συνδρομές προς BPWI και BPW Europe
αποστέλλονται έγκαιρα.
(γ) Διασφαλίζει ότι στέλνονται έγκαιρα οι απαντήσεις σε
ερωτηματολόγια και άλλα θέματα.
(δ) Είναι υπεύθυνη για την αποστολή οποιοδήποτε αναφορών προς την BPWI.

Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος:
Με τη λήξη της θητείας της η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος πρέπει να παραδώσει στη διάδοχο της όλα τα πρακτικά, αρχεία και σχετικές πληροφορίες.
Η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος συμμετέχει σε όλες τις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής για περίοδο ενός χρόνου.

Αντιπρόεδροι:
Οι Αντιπρόεδροι παρευρίσκονται στις συνεδρίες της Εκτελεστικής, του Διοικητικού και του Κεντρικού Συμβουλίου.
Η Πρώτη Αντιπρόεδρος:
(α) Αναπληρώνει την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει. Εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα της ανατεθούν από την Πρόεδρο ή το Συμβούλιο.
(β) Αντιπροσωπεύει την Πρόεδρο σε συναντήσεις, όταν αυτή αδυνατεί. (γ) Βοηθά την Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
Σε περίπτωση που η Πρώτη Αντιπρόεδρος αδυνατεί να εκτελέσει τα πιο πάνω (α) – (γ) τα εν λόγω καθήκοντα θα διεκπεραιώνονται από τη Δεύτερη Αντιπρόεδρο.
Η Πρώτη Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής Μελών και ηγείται των ενεργειών αναφορικά με την αύξηση των Μελών και την προώθηση δημιουργίας νέων σωματείων και παρέχει καθοδήγηση σε τυχόν προβλήματα εγγραφής Μελών.
Η Δεύτερη Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών και ενημερώνει το Κεντρικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν εισηγήσεις και αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα ισότητας και είναι σε επαφή με την Αντιπρόεδρο της BPWI για τα Ηνωμένα Έθνη (Vice President of United Nations).

Γραμματέας:
Η Γραμματέας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:
α) Παρακολουθεί όλες τις συνεδρίες του Εκτελεστικής, του Διοικητικού και Κεντρικού Συμβουλίου.
β) Είναι υπεύθυνη για την αλληλογραφία και το αρχείο το οποίο μετά το τέλος της θητείας της παραδίδει στη διάδοχο της.
γ) Διατηρεί ενημερωμένο το αρχείο με όλα τα ονόματα και διευθύνσεις των φυσικών Μελών των Σωματείων.
δ) Αποστέλλει τις ειδοποιήσεις και την ημερήσια διάταξη μέσα στα πλαίσια που προνοεί το Καταστατικό πληροφορώντας τα Μέλη για την ημερομηνία, τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων.
ε) Μαζί με την Πρόεδρο ετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας και βοηθά στην ομαλή διεξαγωγή της.
στ) Κρατεί πρακτικά όλων των συνεδριάσεων σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών.
ζ) Δέχεται τις υποψηφιότητες για τις θέσεις αξιωματούχων και μελών του Συμβουλίου και πληροφορεί το Κεντρικό Συμβούλιο για τον κατάλογο
υποψηφίων.
Θ) Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί από την Εκτελεστική
σχετικά με την αρμοδιότητα της Γραμματέως

Ταμίας:
Η Ταμίας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:
α) Παρακολουθεί όλες τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής, του Διοικητικού και του Κεντρικού Συμβουλίου.
β) Κρατεί ακριβείς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.
γ) Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και άλλα έσοδα και τα καταθέτει σύμφωνα με τις
οδηγίες του Συμβουλίου σε Τραπεζικό Λογαριασμό.
δ) Εκδίδει τις απαιτούμενες αποδείξεις.
ε) Ετοιμάζει κατάσταση λογαριασμών, όποτε αυτό ζητηθεί από το Συμβούλιο. στ)Παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού κατά τη Γεν. Συνέλευση
προς έγκριση.
ζ) Εμβάζει έγκαιρα στην BPWI και στην BPW Europe τις συνδρομές.
η) Εξασκεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατίθενται σχετικά με το αξίωμα της.
θ) Η Ταμίας προεδρεύει της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και σε συνεργασία με
την Πρόεδρο επιλέγει τα Μέλη της εν λόγω Επιτροπής εκ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος θα είναι εγκεκριμένη λογιστής.

Αντιπρόσωπος Νέων (Young BPWs)
Η Αντιπρόσωπος Νέων έχει τις ακόλουθες ευθύνες:
(α) Μεταφέρει τις θέσεις Νέων (Young) στην Εκτελεστική Επιτροπή
(β) Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Young BPWs (γ) Ενθαρρύνει τις δραστηριότητες των Young BPWs παγκύπρια
(δ) Συμβάλει στις δραστηριότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η Αντιπρόσωπος Νέων θα πρέπει να έχει διατελέσει για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μέλος Σωματείου και της Επιτροπής Young BPW.
Young BPWs είναι όλα τα Μέλη κάτω των 35 ετών των Σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 10: Εκλογές
10.1 Εκλογές διεξάγονται κάθε τρία χρόνια .
10.2 Υποψηφιότητες για τις θέσεις αξιωματούχων, (και Προέδρων Μονίμων Επιτροπών), υποβάλλονται από τα Σωματεία /Μέλη της Ομοσπονδίας και/ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ με την έγκριση των υποψηφίων. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που μπορεί να υποβληθεί από κάθε ΟΓΕΕ καθορίζεται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος αριθμός θα ισχύει για όλα τα ΟΓΕΕ. Για τις υποψηφιότητες για την θέση των Αντιπροέδρων θα πρέπει στην υποβολή υποψηφιότητας να καθορίζεται αν θα είναι για Πρώτη Αντιπρόεδρος ή Δεύτερη Αντιπρόεδρος.
10.3 Οκτώ βδομάδες πριν τη Γενική Συνέλευση η Γραμματέας της Ομοσπονδίας ανακοινώνει ότι δέχεται την υποβολή υποψηφιοτήτων οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν κοντά της όχι αργότερα από ένα μήνα πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Συνέλευσης.
10.4 Μόνο γυναίκες που ασχολούνται ή ασχολούνταν ενεργά σε επαγγέλματα ή επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και νοουμένου είναι ή ήταν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΟΓΕΕ ή της ΚΟΓΕΕ για τουλάχιστον μία θητεία . Υποψηφιότητες για Πρόεδρο μπορούν να υποβάλουν μόνο Μέλη που διετέλεσαν Πρόεδροι σε ΟΓΕΕ ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας δια τουλάχιστο μία θητεία.
10.5 Τουλάχιστο δύο βδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση στέλνεται σε κάθε μέλος κατάλογος των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί.
10.6 Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία στη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με χωριστές εκλογές για τη θέση της Προέδρου και χωριστές για τα υπόλοιπα μέλη.
10.7 Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση μεταξύ των παρισταμένων και μη υποψηφίων μελών.
10.8 Σε κάθε ψηφοφορία θεωρούνται ως εκλεγείσες οι υποψήφιες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή αποφασίζεται με κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων μελών.
10.9 (α) Οι εκλεγείσες δεν μπορούν να εκλεγούν στην ίδια θέση πέραν από δύο συνεχόμενες θητείες.
(β) Υποψήφιες που εκλέγονται ως αξιωματούχοι στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας δεν μπορούν να κατέχουν θέση σε διοικητικό συμβούλιο τοπικού ΟΓΕΕ.
10.10 Οι νεοεκλεγείσες αξιωματούχοι (και πρόεδροι επιτροπών, αν έτσι αποφασιστεί) αναλαμβάνουν καθήκοντα αμέσως μετά τη λήξη της θητείας των προηγούμενων αξιωματούχων.

ΑΡΘΡΟ 11: Διοίκηση της Ομοσπονδίας
Ευθύνη για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας έχουν:
(α) η Εκτελεστική Επιτροπή
(β) το Διοικητικό Συμβούλιο
(γ) το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 12: Καθήκοντα Εκτελεστικής Επιτροπής
12.1 Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται συχνά και όποτε είναι ανάγκη μεταξύ γενικών συνελεύσεων και συνεδριάσεων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σε τόπο και χρόνο που ήθελε συμφωνηθεί. Οι τακτικές συνεδρίες συγκαλούνται με ειδοποίηση 7 ημερών και οι έκτακτες με ειδοποίηση 48 ωρών
12.2
Τα καθήκοντα της περιλαμβάνουν:
(1) να διεξάγει τις εργασίες της Ομοσπονδίας
(2) να δίνει αναφορά στο Κεντρικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.
(3) να εξετάζει αιτήσεις από σωματεία που επιθυμούν να ενταχθούν στην
Ομοσπονδία και να διακριβώσει ότι το καταστατικό τους συνάδει με το
Μέρος Β του παρόντος Καταστατικού.
(4) να εγκρίνει τις πληρωμές που γίνονται από την Ταμία.
(5) να συμπληρώνει θέσεις εκλεγμένων μελών που κενώνονται μεταξύ
συνελεύσεων.
(6) να διορίζει έμμισθους λειτουργούς και υπαλλήλους.
12.3
των μελών της και οι αποφάσεις της είναι έγκυρες όταν λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2
12.4 Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να λαμβάνονται και με ηλεκτρονική ψήφο εφόσον όλα τα Μέλη της λάβουν σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση 48 ωρών και η πλειοψηφία των μελών της έδωσε την ηλεκτρονική ψήφο υπέρ.
12.5 Η Εκτελεστική Επιτροπή κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για δύο συνεχείς συνεδρίες ή συμπληρώσει τέσσερις συνολικά αδικαιολόγητες απουσίες.
12.6 Θέση μέλους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει αυτόματα όταν:
• Μέλος αποβιώσει
• Μέλος καταστεί φυσικά ή διανοητικά ανίκανο
• Μέλος καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας
• Μέλος αποβληθεί από το Σωματείο στο οποίο το Μέλος είναι εγγεγραμμένο
• Όπως ορίζει το άρθρο 12.4 ανωτέρω.
12.7 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας δημιουργηθεί κενή θέση στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο η Εκτελεστική Επιτροπή θα δύναται να τη συμπληρώνει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 13: Διοικητικό Συμβούλιο
13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται :
– Από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
– Από τις Προέδρους των Μονίμων Επιτροπών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστο έξι (6) φορές το χρόνο.
13.2 Συγκαλεί συνεδριάσεις τουλάχιστο 10 φορές το χρόνο και εφαρμόζει την πολιτική της BPWI και τα ακόλουθα:
13.2.1 Εξετάζει και αποδέχεται (ή απορρίπτει) αιτήσεις μελών Σωματείων.
13.2.2 Διαγράφει Μέλη με βάση τις πρόνοιες στο άρθρο 7.7.
13.2.3 Εγκαθιδρύει έκτακτες επιτροπές, διορίζει τις προέδρους των επιτροπών
και /ή άτομα υπεύθυνα για συγκεκριμένα θέματα και συμπληρώνει οποιεσδήποτε θέσεις εκλεγμένων αξιωματούχων ή μελών έχουν κενωθεί μεταξύ των Ετησίων Γενικών Συνελεύσεων από τον κατάλογο των επιλαχόντων μελών. Αν δεν υπάρχουν επιλαχούσες συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών στις κενωθείσες θέσεις με τη διενέργεια ενδιάμεσων εκλογών. Εάν μια, ή περισσότερες θέσεις κενωθούν τρεις μήνες ή λιγότερο, πριν τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο να δικαιούται να συνεχίσει να λειτουργεί με τις θέσεις αυτές κενές μέχρι τη λήξη της θητείας του.
13.2.4Λαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις των Μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και κάνει εισηγήσεις σε όλα τα Σωματεία που είναι Μέλη της.
13.2.5 Εξετάζει και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για όλα τα θέματα που τίθενται υπόψη του από Μέλη της Ομοσπονδίας ή άλλους παράγοντες.
13.2.6 Εάν το Καταστατικό δεν καθορίζει διαδικασία επί κάποιου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ενεργήσει όπως κρίνει ορθό λαμβάνοντας υπόψη, αν είναι σχετική, τη γενικώς ισχύουσα τακτική.
13.2.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τα 1/2 των μελών του και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές όταν ψηφίζουν το 1/2 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Πρόεδρος ή η Προεδρεύουσα έχει τη νικούσα ψήφο.
13.2.8 Οι τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται με ειδοποίηση 7 ημερών και οι έκτακτες με ειδοποίηση 48 ωρών.

ΑΡΘΡΟ 14: Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
14.1 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται:
– Από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
– Από τις εκλεγμένες Προέδρους των Μονίμων Επιτροπών
– Από την Πρόεδρο ή μια εκπρόσωπο μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου
του κάθε Σωματείου που είναι μέλος στην Ομοσπονδία η οποία διορίστηκε συγκεκριμένα για την εν λόγω εκπροσώπηση.
14.2 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστο τέσσερεις (4)
φορές τον χρόνο.
14.3 Τα καθήκοντα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
(α) να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση
(β) να εφαρμόζει την πολιτική της Ομοσπονδίας
(γ) να λαμβάνει και να μελετά τις αναφορές /εκθέσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής και των άλλων επιτροπών.
(δ) να λαμβάνει μέτρα για θέματα που του αναθέτει η Γενική Συνέλευση (ε) να κάνει εισηγήσεις στη Γενική Συνέλευση.
14.4 Οι τακτικές συνεδρίες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται με ειδοποίηση 7 ημερών και οι έκτακτες με ειδοποίηση 48 ωρών.
14.5 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν βρίσκονται παρόντα τουλάχιστον το 1⁄2 των μελών του.
14.6 Αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνονται και με ηλεκτρονική ψήφο εφόσον όλα τα μέλη του λάβουν σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση 48 ωρών και η πλειοψηφία των μελών του έδωσε την ηλεκτρονική ψήφο υπέρ.

ΑΡΘΡΟ 15: Επιτροπές
15.1 Για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τις Μόνιμες και έκτακτες Επιτροπές.
15.2. Στις Μόνιμες Επιτροπές συγκαταλέγονται οι εξής: (α) Επιτροπή Προγραμματισμού και Εκδηλώσεων,
12

(β) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ,
(γ) Επιτροπή για θέματα Θέσης της Γυναίκας,
(δ) Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων,
(ε) Επιτροπή Οικονομικών
(ζ) Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών
(η) Επιτροπή Young BPW (για Μέλη μεταξύ 18-35 ετών)
15.3. Δυνάμει των προνοιών της παραγράφου 15.7 πιο κάτω η Πρόεδρος κάθε άλλης Μόνιμης Επιτροπής θα εκλέγεται σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από την υποβολή υποψηφιοτήτων με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η κάθε Μόνιμη Επιτροπή θα απαρτίζεται από 3-5 μέλη τα οποία θα διορίζονται από την Πρόεδρο της κάθε Μόνιμης Επιτροπής σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή.
15.4 Η κάθε Επιτροπή θα ετοιμάζει σχέδιο δράσης και το σχετικό προϋπολογισμό τα οποία θα κατατίθενται προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή.
15.5 Η κάθε Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες και θα υποβάλλει μελέτες και εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή για λήψη αποφάσεων.
15.6 Η Πρόεδρος της κάθε Μόνιμου Επιτροπής θα καλεί τις κατά καιρούς συνεδρίες της εν λόγω Επιτροπής, και η Γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία στη συνέχεια θα υποβάλλει προς τη Γραμματέα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
15.7 Η Ταμίας της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και η εν λόγω Επιτροπή θα αποτελείται και από τουλάχιστον ένα μέλος που είναι εγκεκριμένη λογιστής. Η Πρώτη Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής Μελών των Σωματείων και η Δεύτερη Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών.

ΑΡΘΡΟ 16: Γενική Συνέλευση
16.1 Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από:
(α) την Εκτελεστική Επιτροπή
(β) τις Προέδρους Μονίμων Επιτροπών.
(γ) τις εκπροσώπους κάθε Σωματίου που συμμετέχει στην Ομοσπονδία. Ο αριθμός των εκπροσώπων του κάθε Σωματείου καθορίζεται βάση του αριθμού των μελών του που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους ως ακολούθως:
• Τρείς (3) εκπρόσωποι μέχρι 50 Μέλη
• Τέσσερεις (4) εκπρόσωποι από 51 – 100 Μέλη
• Πέντε (5) εκπρόσωποι από 101 Μέλη και άνω

16.2 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά κάθε χρόνο δίδοντας οκτώ (8) βδομάδες γραπτή ειδοποίηση στα Μέλη. Όλα τα Μέλη των Σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
16.3 Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουν:
(α) τον καθορισμό της πολιτικής της Ομοσπονδίας
(β) την αποδοχή και αξιολόγηση της Έκθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
(γ) την αποδοχή και έγκριση των ελεγμένων λογαριασμών και του προϋπολογισμού.
(δ) την αποδοχή και αξιολόγηση των εισηγήσεων του Κεντρικού Συμβουλίου.
(ε) την έγκριση ψηφισμάτων για θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία
(στ) την έγκριση των τελών που καταβάλλουν τα Μέλη προς την Ομοσπονδία.
(ζ) την εκλογή αξιωματούχων και την εκλογή προέδρων των Μονίμων Επιτροπών.
(η) το διορισμό ελεγκτών.

Διοικητικού
16.4 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 όσων δικαιούνται να ψηφίσουν. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων Μελών της.
16.5 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 1⁄2 συν ένα των παρευρισκομένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 17: Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:
(α) Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και
(β) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/3 των Σωματείων μελών στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι και τα θέματα της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 21 ημέρες από τη λήψη της αίτησης αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στα Μέλη της. Σε περίπτωση που τα Μέλη που αιτούνται την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν παρευρεθούν όταν αυτή συγκληθεί η εν λόγω Συνέλευση θα ακυρώνεται.
(γ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευσης βρίσκεται σε απαρτία όπως προνοείται από το άρθρο 16.4 πιο πάνω.
(δ) Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητούνται μόνο τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 όσων

ΑΡΘΡΟ 18: Οικονομικά Θέματα
18.1 Κάθε μέλος Σωματείου που συμμετέχει στην ΚΟΓΕΕ θα καταβάλλει μέσω του Σωματείου στο οποίο ανήκει ετήσια συνδρομή στην Ομοσπονδία που θ’ αποφασίζεται στη Γενική Συνέλευση. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται και η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους, προς την BPWΙ και την BPW Europe.
18.2 Η Επιτροπή Οικονομικών ασχολείται με την παρακολούθηση των οικονομικών, την εξεύρεση πόρων, την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού και την ετοιμασία ελεγμένων λογαριασμών της Ομοσπονδίας. Η Επιτροπή Οικονομικών θα ελέγχει τα έξοδα της Ομοσπονδίας να μην υπερβαίνουν τα έσοδα του προϋπολογισμού.
18.3 Ο ετήσιος προϋπολογισμός ετοιμάζεται από την Επιτροπή Οικονομικών και επικυρώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή
18.4 Η Ομοσπονδία δέχεται τις οικονομικές υποχρεώσεις και διαδικασίες που ζητά από τα μέλη της η BPWI.

ΑΡΘΡΟ 19: Τροποποιήσεις , Ερμηνεία και Διάθεση Καταστατικού
19.1 Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί σε ειδικά προς τούτο συγκληθείσα Ειδική Καταστατική Συνέλευση, ή σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, ως προνοείται στην παράγραφο 19.2 πιο κάτω, νοουμένου ότι έχουν τηρηθεί οι εξής διαδικασίες:
(α) η τροποποίηση έχει υποβληθεί έγκαιρα προς την Γραμματέα ώστε τουλάχιστο 6 εβδομάδες πριν τη συνέλευση να κυκλοφορήσει στα Συμβούλια των Σωματείων που απαρτίζουν την Ομοσπονδία. Οι απόψεις τους πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματέα 4 βδομάδες πριν την προτεινόμενη συνέλευση
(β) η προτεινόμενη τροποποίηση έχει μελετηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και έχει κοινοποιηθεί προς και εγκριθεί από τη BPWI.
19.2 Η Συνέλευση που επιλαμβάνεται τροποποιήσεις του Καταστατικού ονομάζεται Καταστατική Συνέλευση. Η Καταστατική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1⁄2 των Μελών της συν ένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας στην καθορισμένη ώρα η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων Μελών της.
19.3 Δεδομένου ότι τόσο η Εκτελεστική Επιτροπή όσο και τα Σωματεία που απαρτίζουν την Ομοσπονδία είναι σύμφωνοι, η συνέλευση μπορεί να κληθεί συντομότερα, αλλά η υποστήριξη των 1⁄2 συν ένα για τροποποίηση παραμένει απαραίτητη.
19.4 Για τροποποίηση των σκοπών του Καταστατικού απαιτείται η συναίνεση των 1/2 των μελών της συν ένα.
19.5 Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού τίθεται σε ισχύ από την καταχώρηση της στο Μητρώο η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται μέσα σε 21 ημέρες από την ψήφισή της.
19.6 Για κάθε ζήτημα αμφίβολης ερμηνείας που οι απόψεις των Μελών διίστανται ή για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό αποφασίζει κατά πρώτον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τέτοια απόφαση είναι δεσμευτική εκτός εάν προσβληθεί στη Γενική Συνέλευση της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.

ΑΡΘΡΟ 20: Κεφάλαια και Δαπάνες
(α) Τα κεφάλαια της Ομοσπονδίας μπορούν να ξοδεύονται σύμφωνα με τις κατά καιρούς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την επίτευξη των σκοπών και αρμοδιοτήτων της, όπως αυτοί περιέχονται στο παρόν Καταστατικό.
(β) Τα κεφάλαια της Ομοσπονδίας, που δε χρειάζονται για τα τρέχοντα έξοδα, μπορούν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επενδύονται σε οποιεσδήποτε εγκεκριμένες επενδύσεις ή να κατατίθενται σε εγκεκριμένα τραπεζικά ή συνεργατικά ιδρύματα με όρους που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
(γ) Η Ομοσπονδία δε θα μπορεί να δημιουργεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή χρέη.

ΑΡΘΡΟ 21: Ετοιμασία και Έλεγχος Λογαριασμών
21.1 Το οικονομικό έτος για σκοπούς της Ομοσπονδίας θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ελεγμένοι ετήσιοι λογαριασμοί της Ομοσπονδίας θα ετοιμάζονται και θα παρουσιάζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους από εγκεκριμένους ελεγκτές, οι οποίοι μπορεί να είναι και Μέλη των Σωματείων. Επίσης θα παρουσιάζονται και στη Γενική Συνέλευση ως οι πρόνοιες 21.2 – 21.4 πιο κάτω.
21.2 Στη Γενική Συνέλευση εκλέγονται δύο ελεγκτές για έλεγχο των λογαριασμών της Ομοσπονδίας.
21.3 Οι ελεγκτές θα έχουν εξουσία να εξετάζουν ελεύθερα και πρέπει να έχουν στην διάθεση τους όλα τα βιβλία και έγγραφα που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα ετοιμάζουν Ετήσια Έκθεση για την Οικονομική Κατάσταση της Ομοσπονδίας και για τον τρόπο που κρατήθηκαν οι λογαριασμοί. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
21.4 Οι ελεγκτές είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να είναι παρόντες σ ́ αυτή αλλά δε θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22: Περιουσία της Ομοσπονδίας
22.1. Η Ομοσπονδία δύναται να αποκτά περιουσιακά στοιχεία στο όνομα της τα οποία θα διαχειρίζονται 3 εμπιστευματοδόχοι (trustees) που θα καθορίζει η Ομοσπονδία. Οι εν λόγω εμπιστευματοδόχοι θα είναι Μέλη της Ομοσπονδίας και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.
22.2 Οι εμπιστευματοδόχοι θα κρατούν και θα διαχειρίζονται την εν λόγω περιουσία εκ μέρους της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής.
22.3 Οι εν λόγω εμπιστευματοδόχοι θα εκτελούν τα πιο πάνω καθήκοντα τους δυνάμει του νόμου και μέχρι ένα από τα πιο κάτω συμβεί σε οποιουσδήποτε από αυτούς:
(α) παραιτηθούν από μόνοι τους
(β) αποβιώσουν
(γ) η Ομοσπονδία τερματίσει τις υπηρεσίες τους.

ΑΡΘΡΟ 23 : Δικαστική και Εξώδικη και Γενική Αντιπροσώπευση
Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται από την Πρόεδρο εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται ειδικά από το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 24: Επίτιμα Μέλη
24.1 Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμα Μέλη της Ομοσπονδίας ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην ΚΟΓΕΕ και στους σκοπούς της ΚΟΓΕΕ.
24.2 Τα Μέλη αυτά μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις μετά από σχετική πρόσκληση από τη Γραμματεία, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 25: Διάλυση της Ομοσπονδίας
25.1 Η ομοσπονδία διαλύεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που καλείται για τον σκοπό αυτό νοουμένου ότι
– η πρόταση για διάλυση έχει υποβληθεί εγγράφως στην Εκτελεστική Επιτροπή και υποστηρίζεται από τουλάχιστο 1/2 των Μελών.
– η πρόταση θα κυκλοφορήσει σε όλους όσους έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση τουλάχιστο δύο μήνες προ της ημερομηνίας της συνέλευσης.
– κατά την συνέλευση η πρόταση να τύχει της υποστήριξης τουλάχιστο 1/2 των παρευρισκομένων.
25.2 Τυχόν περιουσία της Ομοσπονδίας αφού εξοφληθούν οι υποχρεώσεις της θα διανεμηθεί ως ήθελε αποφασίσει η συνέλευση. Νοείται ότι δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη της Ομοσπονδίας.

ΜΕΡΟΣ Β: Πρόνοιες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα καταστατικά Σωματείων που αποτελούν μέλη της ΚΟΓΕΕ (BPW Cyprus).
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (BPW) (όνομα περιοχής)

ΑΡΘΡΟ 1:
Ονομασία: Ο Οργανισμός θα ονομάζεται ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΓΕΕ (BPW)) και ακολουθεί το όνομα της πόλης/ των πόλεων ή άλλης περιοχής ή άλλο όνομα με το οποίο θα είναι γνωστός ο Οργανισμός.
Ο οργανισμός είναι μέλος, συνδεδεμένος με την Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) και θα υιοθετήσει την σφραγίδα της ΚΟΓΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 2:
Ο Οργανισμός προωθεί τους σκοπούς του χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 3: Έδρα
Έδρα ορίζεται η πόλη στην οποία συνέρχονται τα Μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 4: Σκοποί
Οι σκοποί του Οργανισμού είναι:
1. Η προώθηση των συμφερόντων των μελών του και η εξασφάλιση συντονισμένης δράσης προς την κατεύθυνση αυτή.
2. Η επίτευξη και τήρηση ψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης (high standards of service) στον τομέα των επαγγελμάτων και επιχειρήσεων και η επίτευξη, μεταξύ άλλων, οικονομικής ανεξαρτησίας της γυναίκας.
3. Η παρακίνηση και ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τις ευθύνες τους μέσα στον επαγγελματικό στίβο καθώς και στην κοινωνία, σε τοπικό επίπεδο και η ενθάρρυνση και στήριξη των γυναικών στο να αναπτύξουν επαγγελματικές και ηγετικές ικανότητες και ευκαιρίες.
4. Η ενθάρρυνση και στήριξη των γυναικών για απόκτηση και συνεχής μόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανώτερης εκπαίδευσης και για χρησιμοποίηση της επαγγελματικής τους ικανότητας και ευφυΐας για το γενικότερο καλό.
5. Η δραστηριοποίηση των δυνάμεων του για προώθηση:
(α). ίσων ευκαιριών και κύρους για τις γυναίκες και ίση αντιπροσώπευση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου ως και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
(β). της εξάλειψης των δυσμενών επαγγελματικών διακρίσεων. (γ) της Ίσης Αμοιβής για Ίσης Αξίας Εργασίας.
6. Η προώθηση φιλίας, συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών γυναικών.
7. Η διεξαγωγή προγραμμάτων, εκστρατειών και εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποσκοπούν γενικά να βοηθήσουν και να στηρίξουν τη γυναίκα στον επιχειρηματικό, επαγγελματικό, πολιτικό, πνευματικό, κοινωνικό τομέα και τομέα υγείας.
8. Η αντιπροσώπευση της γυναίκας επαγγελματικά και επιχειρηματικά σε άλλες οργανώσεις και συνδέσμους καθώς και στον επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα.
9. Η προώθηση γενικά της εξάλειψης της ανισότητας εις βάρος της γυναίκας ως και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 5: Διεθνής Συνεργασία
Ο Οργανισμός θα συσχετίζεται με την Διεθνή Ομοσπονδία των Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Γυναικών (BPWΙ) μέσω της ΚΟΓΕΕ σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της BPWI. Στο επιστολόχαρτο του Οργανισμού θα αναγράφεται ότι είναι μέλος της ΚΟΓΕΕ (BPW Cyprus).
Τα Μέλη του Οργανισμού αποτελούν κατ’ επέκταση Μέλη της ΚΟΓΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 6: Πόροι
α. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΓΕΕ.
Σημ. Η ετήσια συνδρομή συμπεριλαμβάνει και τις ετήσιες συνδρομές προς την ΚΟΓΕΕ, την BPWI και την BPW Europe.
β. Εισφορές και δωρεές
γ. Έσοδα από εκδηλώσεις
δ. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στον Οργανισμό.

Νοείται ότι κάθε ΟΓΕΕ θα έχει δικό του ταμείο και δύναται να λειτουργεί τραπεζικό λογαριασμό που θα δεσμεύεται από τις υπογραφές των αρμοδίων αξιωματούχων.

ΑΡΘΡΟ 7: Μέλη: εγγραφή – διαγραφή- παύση
Τα Μέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Τακτικά Μέλη
2. Επίτιμα
3. Επισκεπτόμενα

1. Τακτικά Μέλη
Δικαίωμα συμμετοχής στον Οργανισμό έχουν οι γυναίκες επιχειρηματίες επαγγελματίες μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, άνω των 18 ετών, που αποδέχονται τους σκοπούς του Οργανισμού. Τουλάχιστο 75% των μελών πρέπει να απασχολούνται ενεργά σε επιχειρήσεις και επαγγέλματα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο είδος επαγγέλματος. Τα Μέλη επιλέγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΚΟΓΕΕ.
Τα Μέλη ηλικίας μέχρι 35 ετών και κάτω θα αναγνωρίζονται ως “Young BPW” και θα έχουν αντιπρόσωπο στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΓΕΕ η οποία θα εκλέγεται όπως προνοείται στο Καταστατικό της ΚΟΓΕΕ.

2. Επίτιμα Μέλη
Ως επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού πρόσωπα που έχουν διακριθεί στον τομέα τους και έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στα κοινά ή /και στον οργανισμό, για την εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων του.
Τα Μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις του Οργανισμού όχι όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε και απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής.

3. Επισκεπτόμενα Μέλη
3.1 Μέλη άλλων οργανισμών ΒΡW που βρίσκονται προσωρινά στην Κύπρο.
3.2 Γυναίκες επιχειρηματίες ή επαγγελματίες που κατοικούν προσωρινά στην
Κύπρο, δεδομένου ότι πληρούν τα βασικά κριτήρια εισδοχής μελών και
αποδέχονται τους σκοπούς του οργανισμού.
3.3 Μέλη συνδεδεμένα απευθείας με το BPWI τα οποία ικανοποιούν τον όρο
Members at Large του ς Καταστατικού της BPWI.
Τα επισκεπτόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις του Οργανισμού όχι όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε και απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 8: Διαδικασία εγγραφής / διαγραφής μέλους
8.1 Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν έγγραφη και ενυπόγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου τους, το οποίο εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει, εντός ενός μηνός από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για την εγγραφή ή μη της αιτήτριας και ανακοινώνει την απόφαση του γραπτώς.
8.2 Η διαγραφή Μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 9.

ΑΡΘΡΟ 9: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών
9.1 Τα Μέλη υποχρεούνται :
9.1.1 Να προσφέρουν κάθε βοήθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Οργανισμού.
9.1.2 Να συμμορφώνονται με τους όρους του Καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
9.1.3 Να καταβάλλουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
9.1.4 Να αποφεύγουν οποιανδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα του Οργανισμού ή της Ομοσπονδίας.
9.1.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον οποτεδήποτε κρίνει ότι τα συμφέροντα του Οργανισμού απαιτούν τούτο, με επιστολή του να διαγράψει από το μητρώο των Μελών του Οργανισμού οποιοδήποτε Μέλος του, είτε είναι απλό ή αξιωματούχος ή να παύσει από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος- αξιωματούχο, για τους ακόλουθους λόγους:
(α) Το Μέλος παραλείπει να καταβάλει τη συνδρομή του ή/και δεν συμμορφώνεται αφού προειδοποιηθεί από τη Γραμματέα.
(β) Το Μέλος έχει ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στον Οργανισμό ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς και επιδιώξεις του ή ενεργεί με τρόπο που τείνει να εκθέσει και να μειώσει το κύρος του οργανισμού, ή δε σέβεται ή δεν εφαρμόζει το παρόν καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Το Μέλος αποδεικνύεται ένοχο σε δικαστική ή άλλη διαδικασία που ενέχει ηθική αισχρότητα ή μη κόσμια συμπεριφορά
9.2 Μέλος που αποβάλλεται ή παύεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 9.1.5.(β) θα πρέπει προηγουμένως να έχει ειδοποιηθεί για τους λόγους και να του δοθεί η ευκαιρία για εξηγήσεις / απολογία.
9.3 Όλα τα Μέλη έχουν τα πιο κάτω ίσα δικαιώματα:
9.3.1 Να εκλέγουν και να εκλέγονται αφού τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό.
9.3.2 Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεις ή/και να προβαίνει σε παραστάσεις για τη μελέτη, προώθηση κι επίλυση προβλημάτων που κατά τη γνώμη του θα βοηθήσουν στην καλύτερη προώθηση των σκοπών του Οργανισμού.
9.3.3 Να παραιτούνται οικειοθελώς από τον Οργανισμό με επιστολή προς τη Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 10: Εκλογές
10.1 Εκλογές διενεργούνται κάθε τρία χρόνια.
10.2 Υποψηφιότητες για τις θέσεις της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στη Γραμματέα του Οργανισμού ένα μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση.
10.3 Δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Οργανισμού που έχουν τακτοποιήσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. Υποψηφιότητες για Πρόεδρο μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μόνο Μέλη που διετέλεσαν ως μέλη Συμβουλίου του Οργανισμού για τουλάχιστο μία θητεία.
10.4 Τουλάχιστο δύο βδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση στέλνεται σε κάθε μέλος κατάλογος των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί.
10.5 Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία στη διάρκεια της Ετήσιας Γεν. Συνέλευσης με χωριστές εκλογές για τη θέση της Προέδρου και χωριστές τα υπόλοιπα μέλη.
10.6 Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση μεταξύ των παρισταμένων και μη υποψηφίων μελών.
10.7 Σε κάθε ψηφοφορία θεωρούνται ως εκλεγείσες οι υποψήφιες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή αποφασίζεται με κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων μελών. Τυχόν μη εκλεγείσες υποψήφιες θα αποτελούν κατάλογο επιλαχουσών με σειρά
ανάλογη προς τις ψήφους που έλαβαν.
10.8 Οι αξιωματούχοι του Συμβουλίου δικαιούνται να επανεκλεγούν, αλλά δεν μπορούν να παραμείνουν στην ίδια θέση περισσότερο από δύο συνεχείς θητείες.
10.9 Το νεοεκλεγέν Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως μετά την λήξη της Γεν. Συνέλευσης και συνέρχεται το αργότερο σε τρεις μέρες, για να καταρτισθεί σε σώμα.
Σημείωση : Κατά τις πρώτες εκλογές μετά τη δημιουργία της τοπικής οργάνωσης, και νοουμένου ότι η συνέλευση των μελών συμφωνεί, θα απλουστευθεί η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων και δυνατόν να μη τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 10.2, 10.4, 10.5.

ΑΡΘΡΟ 11: Εκτελεστική Επιτροπή
Αξιωματούχοι του Οργανισμού που αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή είναι:
• Πρόεδρος
• 2 Αντιπρόεδροι (Πρώτη Αντιπρόεδρος και Δεύτερη Αντιπρόεδρος)
• Γραμματέας
• Ταμίας
• Η Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος για περίοδο δώδεκα μηνών από την
εκλογή της νέα Προέδρου του Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικητικό Συμβούλιο
12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και μέχρι 4 εκλελεγμένα μέλη. Τα καθήκοντα του Συμβουλίου είναι:
12.1.1. Συγκαλεί συνεδριάσεις τουλάχιστο 10 φορές το χρόνο και εφαρμόζει την πολιτική της ΚΟΓΕΕ.
12.1.2 Εξετάζει και αποδέχεται (ή απορρίπτει) αιτήσεις μελών.
12.1.3 Διαγράφει Μέλη με βάση τις πρόνοιες στο άρθρο 9.
12.1.4 Εγκαθιδρύει έκτακτες επιτροπές, διορίζει τις προέδρους των επιτροπών και /ή
άτομα υπεύθυνα για συγκεκριμένα θέματα και συμπληρώνει οποιεσδήποτε θέσεις εκλεγμένων αξιωματούχων ή μελών έχουν κενωθεί μεταξύ των Ετησίων Γενικών Συνελεύσεων από τον κατάλογο των επιλαχόντων μελών. Αν δεν υπάρχουν επιλαχούσες συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών στις κενωθείσες θέσεις με την διενέργεια ενδιάμεσων εκλογών. Εάν μια, ή περισσότερες θέσεις κενωθούν τρεις μήνες ή λιγότερο, πριν τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο να δικαιούται να συνεχίσει να λειτουργεί με τις θέσεις αυτές κενές μέχρι τη λήξη της θητείας του.
12.1.5 Λαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις των έκτακτων Επιτροπών και κάνει εισηγήσεις σε όλα τα Μέλη.
12.1.6 Εγκρίνει τις δαπάνες και εξουσιοδοτεί την Ταμία να τις διεκπεραιώνει.
12.1.7 Εξετάζει και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για όλα τα θέματα που τίθενται
υπόψη του από Μέλη του Οργανισμού ή άλλους παράγοντες.
12.1.8 Εάν το Καταστατικό δεν καθορίζει διαδικασία επί κάποιου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ενεργήσει όπως κρίνει ορθό
λαμβάνοντας υπόψη, αν είναι σχετική, τη γενικώς ισχύουσα τακτική.
12.1.9 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τα 1/2 των μελών του και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές όταν ψηφίζουν το 1/2 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Πρόεδρος ή η Προεδρεύουσα
έχει τη νικούσα ψήφο.
12.1.10 Οι τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται με
ειδοποίηση 7 ημερών και οι έκτακτες με ειδοποίηση 48 ωρών.
12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για δύο συνεχείς συνεδρίες ή συμπληρώσει τέσσερις συνολικά αδικαιολόγητες απουσίες.
12.3 Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει αυτόματα όταν:
• Μέλος αποβιώσει
• Μέλος καταστεί φυσικά ή διανοητικά ανίκανο
• Μέλος καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας
• Μέλος αποβληθεί από τον Οργανισμό
• Όπως ορίζει το άρθρο 12.2 ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 13: Καθήκοντα Αξιωματούχων Πρόεδρος:
Α) Η Πρόεδρος προΐσταται του ΟΓΕΕ και τον εκπροσωπεί στην κοινότητα απέναντι στις Αρχές και την Δικαστική Εξουσία.
Β) Στη διάρκεια της θητείας της η Πρόεδρος
1. Προσφέρει καθοδήγηση στα Μέλη.
2. Προεδρεύει των συνεδριών του Συμβουλίου.
3. Ετοιμάζει μαζί με τη Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη για κάθε Συνεδρία. 4. Προεδρεύει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί προς τα Μέλη.

Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος:
Όταν η Πρόεδρος τελειώσει τη θητεία της πρέπει να παραδώσει στη διάδοχο της όλα τα πρακτικά, αρχεία και σχετικές πληροφορίες.
Η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος συνεχίζει να συμμετέχει σε όλες τις εργασίες ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για περίοδο ενός έτους.

Αντιπρόεδροι:
Οι Αντιπρόεδροι παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Συμβουλίου. Εκτελούν οποιαδήποτε καθήκοντα της ανατεθούν από την Πρόεδρο ή το Συμβούλιο.
Η Πρώτη Αντιπρόεδρος:
(α) Αναπληρώνει την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει. Εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα της ανατεθούν από την Πρόεδρο ή το Συμβούλιο.
(β) Αντιπροσωπεύει την Πρόεδρο σε συναντήσεις, όταν αυτή αδυνατεί. (γ) Βοηθά την Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
Σε περίπτωση που η Πρώτη Αντιπρόεδρος αδυνατεί να εκτελέσει τα πιο πάνω (α) – (γ) τα εν λόγω καθήκοντα θα διεκπεραιώνονται από τη Δεύτερη Αντιπρόεδρο.
Η Πρώτη Αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη για θέματα Μελών και η Δεύτερη Αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη για θέματα ισότητας.

Γραμματέας:
Η Γραμματέας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:
α) Παρακολουθεί όλες τις συνεδρίες του Συμβουλίου.
β) Είναι υπεύθυνη για την αλληλογραφία και το αρχείο το οποίο μετά το τέλος της θητείας της παραδίδει στη διάδοχο της.
γ) Διατηρεί ενημερωμένο το αρχείο με όλα τα ονόματα και διευθύνσεις των μελών.
δ) Αποστέλλει τις ειδοποιήσεις και την ημερήσια διάταξη μέσα στα πλαίσια που προνοεί το Καταστατικό πληροφορώντας τα Μέλη για την ημερομηνία, τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων.
ε) Μαζί με την Πρόεδρο ετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας και βοηθά στην ομαλή διεξαγωγή της.
στ) Κρατεί πρακτικά όλων των συνεδριάσεων σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών.
ζ) Δέχεται τις υποψηφιότητες για τις θέσεις των αξιωματούχων και μελών του Συμβουλίου και πληροφορεί το Συμβούλιο για τον κατάλογο υποψηφίων.
θ) Πληροφορεί τη Γραμματέα της KΟΓΕΕ
1) για τα ονόματα και τις διευθύνσεις των νέων αξιωματούχων ως και όλων
των Μελών
2) για την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εντός 60 ημερών
από την ημερομηνία ορισμού της.
ι)εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της έχουν ανατεθεί σχετικά με την αρμοδιότητα της Γραμματέως.

Ταμίας:
Η Ταμίας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:
α) Παρακολουθεί όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.
β) Κρατά ακριβείς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.
γ) Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και άλλα έσοδα και τα καταθέτει σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου σε Τραπεζικό Λογαριασμό.
δ) Εκδίδει τις απαιτούμενες αποδείξεις.
ε) Ετοιμάζει κατάσταση λογαριασμών, όποτε αυτό ζητηθεί από το Συμβούλιο.
στ) Παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού κατά τη Γεν. Συνέλευση προς έγκριση.
ζ) Εμβάζει έγκαιρα στο λογαριασμό της ΚΟΓΕΕ τις συνδρομές των μελών του Οργανισμού προς ΚΟΓΕΕ, BPWI και την BPW Europe.
η) Εξασκεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατίθενται σχετικά με το αξίωμα της.
θ) Η Ταμίας συνεργάζεται με την έκτακτη Επιτροπή Οικονομικών στην καθιέρωση της οικονομικής πολιτικής του Οργανισμού .

ΑΡΘΡΟ 14: Επιτροπές
14.1 Είναι έκτακτες Επιτροπές και χειρίζονται θέματα που αφορούν τα Μέλη, θέματα ισότητας, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τα οικονομικά και άλλα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό.
14.2 Έκτακτες Επιτροπές μπορούν να σχηματισθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
14.3 Η Πρόεδρος κάθε έκτακτης Επιτροπής θα διορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και η κάθε Έκτακτη Επιτροπή θα απαρτίζεται από 3-5 μέλη τα οποία θα διορίζονται από την Πρόεδρο της κάθε έκτακτης Επιτροπής σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή. Σε περίπτωση δημιουργίας Επιτροπών Μελών, Ισότητας και Οικονομικών θα προεδρεύουν η Πρώτη Αντιπρόεδρος, η Δεύτερη Αντιπρόεδρος και η Ταμίας αντίστοιχα.
14.4 Η κάθε Επιτροπή θα ετοιμάζει σχέδιο δράσης και το σχετικό προϋπολογισμό τα οποία θα κατατίθενται προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή.
14.5 Η κάθε Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες και θα υποβάλλει μελέτες και εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή για λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15: Γενική Συνέλευση
15.1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο μετά από γραπτή ειδοποίηση έξι (6) εβδομάδων. Απαρτία αποτελούν τα 1/2 των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αποτελούν απαρτία όσα Μέλη παρευρίσκονται.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία το 50% συν ένα μέλος των παρευρισκόμενων μελών.
15.2 Εργασίες της Γενικής Συνέλευσης:
α) Καθορίζει την Πολιτική του Οργανισμού στο τοπικό επίπεδο.
β) Λαμβάνει και αξιολογεί την έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου, τους ελεγμένους λογαριασμούς και τον ισολογισμό.
γ) Αξιολογεί τις αναφορές των προέδρων των έκτακτων Επιτροπών, καθώς επίσης και τις εισηγήσεις του Συμβουλίου.
δ) Αξιολογεί και εγκρίνει τις προτεινόμενες δραστηριότητες του οργανισμού. στ) Διορίζει ελεγκτές για την ετοιμασία ελεγμένων λογαριασμών.

ΑΡΘΡΟ 16: Καταστατική Συνέλευση
16.1 Η Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται για την έγκριση του Καταστατικού ή αλλαγή άρθρων του. Η Καταστατική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1⁄2 των Μελών της συν ένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας στην καθορισμένη ώρα η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων Μελών της.
16.2 Το Καταστατικό εγκρίνεται από την Καταστατική Συνέλευση με πλειοψηφία 1/2 των παρόντων μελών συν ένα.
16.3 Το Καταστατικό τροποποιείται στην Καταστατική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη τροποποίηση έχει μελετηθεί από το Συμβούλιο του ΟΓΕΕ και έχει εγκριθεί από την ΚΟΓΕΕ και από την Εκτελεστική Επιτροπή της BPWI (στην οποία BPWI θα σταλεί από την ΚΟΓΕΕ) ώστε να συνάδει με το Καταστατικό της ΚΟΓΕΕ και της BPWI.
16.4 Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού τίθεται σε ισχύ από την καταχώρηση της στο Μητρώο η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται μέσα σε 21 ημέρες από τη ψήφισή της.

ΑΡΘΡΟ 17: Έκτακτη Γενική Συνέλευση
17.1 Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσουν 30% των απλών μελών. Η πρόσκληση θα αναφέρει επακριβώς το λόγο για τον οποίο συγκαλείται και θα δίδει ειδοποίηση τουλάχιστο πέντε εργάσιμων ημερών.
28

17.2 Απαρτία αποτελούν τα 1/2 των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αποτελούν απαρτία όσα Μέλη παρευρίσκονται. Σε περίπτωση συνέλευσης καλούμενης από απλά Μέλη, αν δεν υπάρχει απαρτία μέσα σε μισή ώρα, η συνέλευση ακυρώνεται.
17.3 Της έκτακτης γενικής συνέλευσης προεδρεύει η Πρόεδρος του οργανισμού ή στην απουσία της μια Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 18: Ετοιμασία και Έλεγχος Λογαριασμών
18.1 Το οικονομικό έτος για τους σκοπούς του Οργανισμού θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ελεγμένοι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού θα ετοιμάζονται και θα παρουσιάζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους από εγκεκριμένους ελεγκτές, οι οποίοι μπορεί να είναι και Μέλη του Οργανισμού. Επίσης θα παρουσιάζονται και στη Γενική Συνέλευση ως οι πρόνοιες 18.2 – 18.4 πιο κάτω.
18.2 Στη Γενική Συνέλευση εκλέγονται δύο ελεγκτές για έλεγχο των λογαριασμών του Οργανισμού.
18.3 Οι ελεγκτές θα έχουν εξουσία να εξετάζουν ελεύθερα και πρέπει να έχουν στη διάθεση τους όλα τα βιβλία και έγγραφα που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα ετοιμάζουν Ετήσια Έκθεση για την Οικονομική Κατάσταση του Οργανισμού και για τον τρόπο που κρατήθηκαν οι λογαριασμοί. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
18.4 Οι ελεγκτές είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να είναι παρόντες σ ́ αυτή αλλά δε θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19: Διάλυση Οργανισμού
Για τη διάλυση του Οργανισμού αποφασίζει Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό αφού ενημερωθεί προηγουμένως το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση χρειάζεται η έγκριση των 1/2 εγγεγραμμένων τακτικών μελών (εκτός αν τα Μέλη έπαυσαν να προσέρχονται).
Η Γραμματεία της ΚΟΓΕΕ (και αν χρειάζεται της BPWI) θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως για την απόφαση και να ακολουθηθούν τυχόν οδηγίες της ΚΟΓΕΕ ή της BPWI.
Τυχόν περιουσία του Οργανισμού θα περιέλθει σε αγαθοεργούς σκοπούς για τους οποίους ήθελε αποφασίσει η Συνέλευση.